Reklamačný poriadok

 

Výrobca bicyklov firma Vedora sa zaručuje, že tieto bicykle zodpovedajú štátnym normám a technickým predpisom. Všetky typy sú certifikované štátnou skúšobňou.


I. Poškodenie tovaru pri preprave, nekompletnosť alebo zámena obsahu

Pri preberaní tovaru vždy skontrolujte stav obalu a v prípade poškodenia obalu, skontrolujte tovar. Ak zistíte mechanické poškodenie tovaru, tovar nepreberajte, ale spíšte s vodičom protokol o škode. Vodič tovar doručí späť a vy zároveň vyplňte na našej stránke reklamačný formulár. Ak zistíte mechanické poškodenie zapríčinené prepravou až po rozbalení tovaru, prípadne pri prvom použití (do 3 dní od doručenia), okamžite nám túto skutočnosť nahláste. Neskôr nebude reklamácia mechanického poškodenia zapríčineného prepravou uznaná.

Ak zistíte nekompletnosť dodávky, zámenu tovaru alebo akékoľvek poškodenie spôsobené prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením balíka, ste povinný reklamáciu bezodkladne, najneskôr však do dvoch dní od prevzatia zásielky, uplatniť mailom na adrese info@vedora.eu alebo na telefonicky na našich kontaktných číslach. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez závad a reklamácie z tohto titulu nebudú akceptované.


II. Reklamácia tovaru v záručnej lehote

1. Právo uplatnenia reklamácie

Záručná doba na je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba začne plynúť dňom prevzatia výrobku kupujúcim a vzťahuje sa na výrobné chyby a nedostatky rámu a prednej vidlice. Do záručnej doby sa nezapočítava doba od riadneho uplatnenia a uznania reklamácie do dňa zaslania opraveného výrobku kupujúcemu V prípade, že sa na výrobku vyskytne vada, má kupujúci právo túto vadu v záručnej dobe reklamovať. Ak ide o vady, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu do 6 mesiacov od zistenia vady, najneskôr do uplynutia určenej záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne. Vada, ktorá sa prejaví do 6 mesiacov odo dňa prevzatia, sa považuje za vadu, ktorá bola už v deň prevzatia, ak to neodporuje povahe veci alebo ak sa nepreukáže opak.

2. Miesto uplatnenia reklamácie

Uplatnenie reklamácie u predávajúceho:
Kontaktujte nás na našich telefónnych  číslach alebo e-mailom. Zašleme Vám formulár, ktorý vyplníte a spolu s tovarom ho doručíte na adresu M&J Partners s.r.o., Júnová 6,83101, Bratislava.

Pri tovare, ktorý je potrebné zaslať na opravu výrobcovi si vyhradzujeme právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie o dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave.

Reklamovať je možné len kompletný výrobok s daňovým dokladom a dokladom o dodaní a zaplatení tovaru, ktorého vady sú reklamované. Kupujúci je povinný k reklamácii doložiť riadne vyplnený záručný list, potvrdený predajcom a reklamovaný výrobok. V prípade nesplnenia týchto podmienok nie je možné reklamačný proces zahájiť, avšak ak kupujúci aj naďalej trvá na oprave, postupuje sa podľa podmienok pre mimozáručné opravy. Kupujúci je povinný čo najvýstižnejšie popísať vadu, pre ktorú výrobok reklamuje.

3. Záručný list.

Z dôvodu urýchlenia doručenia tovaru ku zákazníkovi, je tovar expedovaný priamo zo skladov. Záručný list sa nachádza v balení výrobku. Preto ak požadujete potvrdený záručný list, zašlite nám ho na adresu M&J Partners s.r.o., Júnová 6,83101, Bratislava (nezabudnite uviesť adresu kam má byť záručný list doručený a číslo daňového dokladu - faktúry), a mi Vám ho obratom vrátime späť potvrdený.

4. Zodpovednosť predávajúceho

a) Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má výrobok pri prevzatí kupujúcim ako aj za vady vzniknuté pri normálnom používaní po prevzatí kupujúcim v záručnej dobe, v súlade s návodom na obsluhu a charakterom výrobku. Predávajúci je povinný na vlastné náklady zabezpečiť odstránenie takejto chyby ovplyvňujúcej funkčnosť zariadenia, ktorá existuje v momente dodávky alebo počas záručnej doby, či už spočíva v chybe konštrukcie, materiálu alebo spracovania. Oprava má zaistiť, aby zákazník mohol bicykel riadne použivať.

b) Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené

haváriou a poškodením laku pri preprave
chybnou inštaláciou výrobku,
použitím výrobku v rozpore s návodom na obsluhu alebo charakterom výrobku,
neodbornou inštaláciou,
neodborným alebo neoprávneným zásahom do výrobku,
hrubým zaobchádzaním s výrobkom,
cudzími látkami vniknutými do výrobku,
neodvratnou udalosťou (živelné pohromy a pod.),
skladovaním alebo prevádzkou mimo odporúčaného teplotného rozsahu,
skladovaním alebo prevádzkou výrobku vo vlhkom, prašnom, chemicky agresívnom alebo inak nevhodnom prostredí,
mechanickým poškodením alebo opotrebením výrobku, opotrebovanie pláštov a jednotlivých dielov,
pripojením výrobku na iné, než je predpísané napájacie napätie,
spojením výrobku s neoriginálnym príslušenstvom, resp. príslušenstvom iného výrobcu.

Záruka zaniká, ak bicykel je používaný na preteky, prípadne sa používa na iné účely ako je určený.
Predávajúci tiež nezodpovedá za vady, pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny výrobku.

5. Postup pri uplatnení a riešení reklamácie 

O reklamácii rozhodne autorizovaný servis po jej riadnom preverení ihneď, v zložitejších prípadoch do 5 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 kalendárnych dní. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie.

6. Postup pri riešení reklamácie neodstrániteľnej vady

a) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

b) Pri reklamácii vád z opravy má kupujúci právo na zrušenie zmluvy. To isté právo prislúcha pri odstrániteľných vadách, ak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nemôže vec riadne užívať.

c) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

7. Postup pri zániku práva zo zodpovednosti za vadu

a) Práva zo zodpovednosti za vadu veci zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej lehote.

b) Práva zo zodpovednosti za vadu zaniknú aj v prípade, že pri odbornom posúdení vady alebo počas opravy výrobku bude zistené, že charakter vady je klasifikovaný podľa bodu 4. b) a c).

c) V oboch prípadoch ( 9. a) a b) ) je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s odborným posúdením vady. Výška je určená platným cenníkom servisného strediska.

d) V prípadoch podľa bodov 9.a), b) a c) sa postupuje podľa podmienok pre mimozáručné opravy.

e) V prípade, že nastanú skutočnosti uvedené v bodoch 9. a) a b), autorizovaný servis  je povinný kupujúceho bezodkladne o tejto veci písomne informovať, predložiť mu návrh ceny opravy zistenej vady a termínu ukončenia opravy v prípade súhlasu s opravou.

f) Kupujúci je povinný sa k tomuto návrhu písomne vyjadriť najneskôr do 10 dní od jeho doručenia.