Poskytnutie záruky

 

Výrobca bicyklov firma Vedora sa zaručuje, že tieto bicykle zodpovedajú štátnym normám a technickým predpisom. Všetky typy sú certifikované štátnou skúšobňou.


I. Záruka na rám a vidlicu

Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby a nedostatky rámu a prednej vidlice.

Záruka nadobúda platnosť doručením bicykla kupujúcemu a trvá 24 mesiacov.

Záruka sa nevzťahuje:

Na poškodenie spôsobené haváriou

Na poškodenie laku pri preprave

Na poškodenie spôsobené neodborným zásahom

Záruka zaniká, ak je bicykel používaný na preteky a ak sa používa na iné účely ako je určený.

II. Záruka na ostatné komponenty

Záruka sa vzťahuje na výmenu resp. Opravu chybných komponentov bicykla v záručnej dobe. Predávajúci poskytňe prvému majiteľovi bicykla na zakúpený výrobok tieto záruky:

Na komponenty – 24 mesiacov odo dňa predaja-doručenia vyznačeného v záručnom liste

Na celoodpružený rám – 24 mesiacov odo dňa predaja-doručenia vyznačeného v záručnom liste

III. Podmienky záruky

Bicykel sa používa len na účely na ktoré bol vyrobený

Pri reklamácii predkladá zákazník čistý bicykel a vyplnený záručný list

Oprava ma zaistiť, aby zákazník mohol bicykel riadne používať

IV. Záruka zaniká

Ak bolo zistené, že k poškodeniu došlo z viny uživateľa

Ak nebol pri uplatnení záruky predložený riadne vyplnený záručný list

Ak nie je identifikovateľné výrobné číslo bicykla, prípadne je poškodené-upravené

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie plášťov a jednotlivých komponentov bicykla.

Všetky opravy vykonané v záručnej dobe je nutné zaregistrovať a potvrdiť v servisnom zázname.